یکشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۸۸

سوالات مسابقات آزمایشگاه استانی سالهای 84و85و86و87

به نام خدا

آزمون کتبی مسابقات آزمایشگاهی زیست شناسی استان مازندان اردیبهشت 84

1-     برای مشاهده گردش خون ماهی ،کدام قسمت را می توان زیر میکروسکوپ مشاهده نمود؟

1- سرخرگ باله دمی             2-رگ های ناحیه دمی       3- قلب ماهی       4- آبشش ماهی 

2-یک سلول جانوری در زیر میکروسکوپ نوری با عدسی شیئی 40 و عدسی چشمی 10 به قطری در حدود cm4/. مشاهده می شود اندازه واقعی این سلول چقدر است؟

1-4 میکرون          2- 10 میکرون                  3-20 میکرون                   4- 40 میکرون

3-شکل مقابل مقطعی عرضی کدام بخش زیر می باشد؟

1-ساقه تک لپه           2- ساقه دو لپه

3- ریشه دو لپه           3- ریشه تک لپه

4- هرگاه سلول های سالم و زنده چغندر قند را برای مدت محدودی در آب قرار دهیم ،رنگدانه های آنها .......

1-با تراوایی انتخابی غشای پلاسمایی در سیتوپلاسم باقی می ماند.

2- در واکوئل ها باقی می ماند ،زیرا غشاء آن تراوایی انتخابی دارند.

3-در سلول ها باقی می ماند زیرا کرومو پلاستها تروایی انتخابی دارند.

4- محیط را رنگین می کند زیرا غشاء پرده ای است تراوا. 

5-کدام اجزای سلولی در بشره پیاز در زیر میکروسکوپ مشاهده نمی شود؟

1- دیواره سلولی        2- هسته     3- کلروپلاست         4- میتوکندری

6-هنگام کار با میکروسکوپ به ترتیب از راست به چپ ،توالی صحیح انجام کار کدام است؟

1- تنظیم پیچ بزرگ- تنظیم پیچ کوچک- قرار دادن عدسی شیئی با کمترین بزرگنمایی در مسیر نوری

2- تنظیم پیچ کوچک- تنظیم پیچ بزرگ- قرار دادن عدسی شیئی با بیشترین بزرگنمایی در مسیر نوری

3- قرار دادن عدسی شیئی با بیشترین بزرگنمایی در مسیر نوری- تنظیم پیچ کوچک- تنظیم پیچ بزرگ

4- قرار دادن عدسی شیئی با کمترین بزرگنمایی در مسیر نوری -تنظیم پیچ کوچک- تنظیم پیچ بزرگ 

5- شکل مقابل را در کدام یک از گزینه های زیر می توان دید؟ 

1- نرمه گوش            2- زردپی   

3- نازک نی              4- ماهیچه قلبی 

8- زردپی آشیل به کدام ماهیچه متصل است؟

1- ماهیچه چها سر     2- ماهیچه توام        3- ماهیچه خیاطه            4- ماهیچه دو سر

9-وقتی که قشر مخ را از بالا نگاه می کنیم کدام بخش از قشر مخ مشاهده نمی گردد؟

1- لوب آهیانه     2- لوب پس سری      3- لوب گیجگاهی             4- لوب پیشانی 

10-در تشریح مغز گوسفند درخت زندگی،بطن4،جسم پینه ای به ترتیب مربوط به کدام ساختار عصبی است؟

1- مخچه- مخ- بصل النخاع                                  2- بصل النخاع  - مخ- مخچه

3- مخچه- بصل النخاع  -مخ                                4-  مخ- بصل النخاع  - مخچه   

11-تکامل قلب مهره داران در چه جهتی بوده است؟

1- زیاد شدن تعداد حفره ها          2- سرعت بیشتر جریان خون

3- افزایش حجم قلب                    4- افزایش تعداد ضربانهای در واحد زمان 

12-منحنی مقابل سرعت حرکت آب را در آوندها ی چوبی

قسمت های مختلف یک شاخه را نشان می دهد دلیل زیادتر

 بودن این سرعت در شاخه های بالا نسبت به تنه چیست؟

1- تاثیر تعرق برگها                  2- دوری از کشش زمین

3- نازکتر بودن دیواذه آوندها       4- فراوانی آوندهای چوبی           

13-علت موفقیت آمیز بودن عمل پیوند قرنیه چیست؟

1- جفت شدن بافت شخص پذیرنده و دهنده         2- در قرنیه معمولا رگهای خونی یا لنفی وجود ندارد.    3- با استفاده از دارو و اشعه Xمی توان لنفوسیت های Tرا از بین برد.

4- بیشتر بیماران فاقد سیستم ایمنی هستند.

14-برای مشاهده بخشهای قلب اگر یک سوند شیار دار را از دهانه سرخرگ ششی به بطن راست وارد کنید سپس دیواره سرخرگ و بطن راست را در امتداد سوند با قیچی ببرید کدام یک از دریچه های قلب را مشاهده خواهید کرد؟

1-درچه میترال       2- درچه 3لختی        3- دریچه سینی آئورت             4- درچه سینی ششی 

15- در منحنی پتانسیل عمل مقابل مرحلهCبا کدام گزینه مطابقت دارد؟

 

1-                                                                                                2-

 

2-                                                                                                4-

16- چرا بخش مرکزی کلیه مخطط است؟

1- به علت وجود گلومرول فراوان               2- به علت فشردگی لوبهای کلیه

3- به علت وجود اوله های ادراری فراوان 4- به علت وجود شبکه دوم مویرگی

17- خون فردی با پادتن ضدRh(D)و سرم ضد Bرسوب مدهد ولی با سرم ضد Aرسوب نمی دهد گروه خونی و Rhاو چیست؟

1- A+              2-A-          3-B+          4- B-   

18-برای شناسایی آمیلاز ترشحی باکتری های ساکن خاک،از طرف پتری که باکتری در آن کشت داده می شود وجود کدام یک ضروری است؟

1- شکر       2- چربی     3- سلولز       4- نشاسته

19-در پستانداران در کدام حالت،خون سرخرگی از سیاهرگ ها و خون سیاهرگی از سرخرگ ها عبور می کند؟

1- در گردش خون سیستمیک         2- در گردش خون ششی        3- در سیاهرگ باب کبدی

4- در مرحله سیستولیک ضربان قلب هنگامیکه خون از بطن به درون دهلیز پمپ می شود.

20- در شکل مقابل نموداری از بستره مویرگی اطراف سلول های بدن انسان را مشاهده می کنید اکسیژن از نقطه Bبیشتر از نقطه Aبه خارج از رگها نفوذ می کند زیر نقطه B.......دارد.

1- دیواه نازکتر             2- فشار خون بالا        3- وسعت بیشتر       4- سرعت خون بیشتر

آزمون کتبی مسابقات آزمایشگاهی زیست شناسی استان مازندان فروردین 85

1-در مقطع مقابل علامت سوال کدام گزینه است؟

1 – تار کشنده                        2-کرک   

   3- ریشه فرعی                   4- شاخه جانبی

2-برای مشاهده اندامک لیزوزوم بهتر است از کدام سلول استفاده شود؟

1- ماکروفاژ          2- سلول لوزالمعده          3-لنفوسیت B               4- هپاتوسیت (سلول جگر) 

3- در هنگام تشریح قلب ،کرونرهای قلبی از کجا منشاء می گیرند؟

1-دهلیز راست           2- بطن راست          3-آئورت           3- دهلیز چپ 

4- خون ورودی به دستگاه دیالیز و خون خارج شده از آن با کدام رگ ارتباط دارد؟

1-سرخرگ – سیاهرگ   2-سیاهرگ –سیاهرگ    3- سرخرگ – سرخرگ    4- سیاهرگ - سرخرگ 

5-کدام ماهیچه به گوش نزدیکتر است ؟

1- دلتایی        2- حلقوی چشم    3- گونه ای        4- جناغی –ترقوی - پستانی

6-کدام یک در مجاری هاورس مشاهده نمی شود؟

1- مغز زرد                2- سرخرگ کوچک             3- مویرگ          4- عص 

7- طرح  مقابل مربوط به مغز ماهی می باشد ،بخش مشخص شده را با علامت سوال ،معادل کدام بخش در انسان است؟

1- مخ                     2-مخچه   

3- لوب بویایی         4- لوب بینایی

8- بطن 1 و 4 به ترتیب در کدام بخش مغز قرار دارند؟

1- نیمکره مخ –کف بصل النخاع              2- نبمکره مخ – نیمکره مخ

3- کف بصل النخاع – کف بصل النخاع     4- کف بصل النخاع – نیمکره مخ

9-در ساختار چشم کدام جانور عدسی وجود ندارد؟

1- خرچنگ دراز           2- چرخ ریسک     3- زنبور             4-پلاناریا 

10- DNAفرضی با  nنوکلئوتید چند حلقه نیتروژنی دارد؟

1- 2/N                        2-2/N3            3-N               4-   N 

11-کدام منشا ء دیواره و غشای سلول گیاهی در زمان سیتوکینز می باشد؟

1- محتویات لیزوزوم – غشای لیزوزوم          2- محتویات وزیکول – غشای وزیکول

3-غشای لیزوزوم – محتویات لیزوزوم            4- غشای وزیکول – محتویات وزیکول 

12-در اولین مرحله از استخراج DNAاز باکتری ،بافت ماهیچه ای گوسفند و برگ کلم به ترتیب از چه آنزیم هایی استفاده می کنیم؟

1- لیزوزیم-پروتئاز-سلولاز                  2- سلولاز- لیزوزیم -سلولاز

3- سلولاز- لیزوزیم-پروتئاز                 4- پروتئاز- سلولاز- لیزوزیم

13-در تبدیل روزنامه باطله به قند استفاده از کدام آنزیم مناسب تر است؟

1- آمیلاز         2- سلولاز        3- لیپاز          4- پروتئاز

14-کدام فاقد سانتریول است؟

1-آنتروزوئید خزه         2- سلول گوارشی هیدر  3-تریکودینا    4- ا.کلای 

15- دانش آموزی در حال بررسی ترکیبات پیکر گیاه شمعدانی می باشد ،کدام مولکول را بیشتر در پیکر این گیاه می یابد ؟

1- سلولز                  2- پروتئین             3- آب            4- لیپید

16- در ساختار کدام اندامک سلولی ریبوز وجود دارد؟

1- لیزوزوم       2- شبکه آندوپلاسمی     3- دستگاه گلژی    4- ریبوزوم

17- کدام وجه اشتراک سلول ماهیچه ای با ماهیچه قلب می باشد ؟

1- چند هسته ای بودن            2- منشعب بودن     3- دوکی بودن        4- مخطط بودن 

18-با کدام عدسی میکروسکوپ نوری میدان دید نمونه وسیعتر است ؟

1- 4×                2-10×                         3-40×                      4- 100×

19-کدام گزینه مربوط به لوله گوارش ملخ می باشد؟

1- مری ---چینه دان ----سنگدان----روده         2- مری---سنگدان---معده ----روده        3- مری –چینه دان----معده---سنگدان---روده   4- مری---معده----روده

20-تنوع آنتی ژنی کدام گروه خونی بیشتر است؟

1-             AB_                         O+3-              B _  4-   _A

2۱-اگر تصویرمیکروسکوپی یک  نمونه 1 سانتی متر و عدسی شیء و چشمی این ابزار به ترتیب 4×و 10× باشد اندازه حقیقی نمونه چند میکرومتر است؟

1- 25                    2- 250                3-2500                 4- 400

22- محلول ید دار رقیق معمولا برای مشخص کردن اندامک ....... در اپیدرم پیاز و ...... در سیب زمینی استفاده می شود.

1- هسته –هسته       2- هسته –پلاست        3- پلاست – هسته      4- پلاست -  پلاست

23-در دیواره بدن هیدر ..........لایه سلول وجود دارد و گوارش در آن ابتدا .......است.

1- یک لایه- درون سلولی      2- دو لایه –درون سلولی        3- یک لایه – برون سلولی          4- دو لایه –برون سلولی

24- یک مولکول هموگلوبین به ترتیب از چند نوع زنجیره پروتئینی تشکیل شده و حداکثر توانایی حمل چند اتم اکسیژن را دارد؟

1- 4- 4                         2- 2- 8                3- 8- 2                 4- 8 – 8

25- در قلب کدام جانور قط خون سیاهرگی جریان دارد؟

1- مارزنگی           2- قورباغه پنجه دار آفریقایی          3- چرخ ریسک          4- ماهی کپور

26- کدام الکترو کاردیوگرام صحیح است؟

1-                                2-                       3-                      4-

27- موقعیت طناب عصبی در کرم پهن پلاناریا و مار زنگی به ترتیب چگونه است؟

1- پشتی – شکمی           2- شکمی – پشتی            3- پشتی – پشتی      

     4- شکمی –شکمی

28- در کدام جهش کروموزوم مقدار کل DNAسلول کاهش می یابد؟

1- حذف                2- مضاعف شدن         3- واژگونی             4- جابجایی

29- نسبت تعداد رشته پلی نوکلئوتیدی در مرحله تلوفاز IIبه تلوفازI در طی میوز یک سلول ملخ نر چقدر است؟

1-          2            2-   1           3- 1        4-        1

             3                   2                                    4

     30-چناچه والدین سالمی دارای فزند مبتلابه بیماری کم خونی داسی شکل باشند فزندان ظاهرا    

       سالم آنها با چه احتمالی ژن بیماری را خواهند داشت؟

      1-    1               2-     1             3-    2                 4-        1

             2                       4                     3                            3

 

آزمون کتبی مسابقات آزمایشگاهی زیست شناسی استان مازندان اردیبهشت 86

1-     هدف از استفاده لوگول در آزمایش مشاهده سلول بشره پیاز کدام است؟

1- مشاهده پلاسمولیز  2- مشاهده تورژسانس  3- مشاهده هسته   4-بهتر مشاهده شدن ابعاد سلول

2-در رنگ آمیزی ساده کدام برای حل کردن محتویات سلولی لازم است ؟

1- اسید استیک         2- آب ژاول                  3- فوشین                  4- الکل

3-هنگام تشریح نیمه راست قلب کدام بخش مشاهده نمی شود ؟

1- دریچه سینی          2- طناب عرضی       3- برجستگی های عضلانی    4- دریچه میترال

 

4- کدام یک از رنگهای زیر برای مشاهده گلبول سفید استفاده می شود؟

1- بندیکت                2- لوگول            3- گیمسا                    4- بلودومتیلن

5-تست بیوره برای شناسایی کدام زیر مورد استفاده قرار می گیرد ؟

1-نشاسته                 2- پروتئین            3- گلوکز                       4- لیپید                                                                                      

6-کدام رابط نیمکره های مخ است؟

1- رابط پینه ای – مثل مغزی        2-دستگاه لیمبیک – پل مغزی

 3- رابط پینه ای – پل مغزی         4- مثلث مغزی- رابط پینه ای

7-کدام جاندار دو دهلیز و یک بطن دارد؟

1- وال                  2- لامپری                3- وزغ                   4- خفاش

8- در قاعده بطن های 1و2 مغز کدام بخش را می توان مشاهده کرد؟

1- لب بویایی     2- اجسام مخطط        3- هسته های تالاموس            4- پایک مغزی

9-قبل از تشریح مغز آن را در محلول ............قرار می دهند؟

1- الکل 96 درصد     2- فرمل 96 درصد      3- الکل 5 درجه             4- فرمل 5 درصد

10-در هنگام برش طولی کلیه اولین بخشی که برش می خورد از بافت..........می باشد ؟

1- پوششی         2- پیوندی             3- ماهیچه ای            4- چربی 

11-چرا در زمان کشت دادن باکتری در پتری ،می بایست تمامی مراحل کار در کنار شعله چراغ انجام شود ؟

1- جهت حفظ گرمای محیط             2- جهت استریل کردن محیط

3- جهت نرم کردن محیط کشت        4- جهت حفظ پایداری محیط کشت

12-برای دیدن هسته سلولی با قطر qm20 عدسی شی ای 40 میکروسکوپ روی نمونه قرار دارد ، در زیر میکروسکوپ این هسته چه مقدار طول دارد؟

1- qm800                 2- mm8          3- mm 8/.          4- qm80           

13-در تعیین سرعت خروج آب از یک گیاه تک لپه و دو لپه ،کاغذ آغشته به کبالت به چه رنگی در می آید ؟

1- در سطح زیرین برگ هر دو گیاه صورتی رنگ می شود.

     2- در سطح بالایی و زیرین گیاه تک لپه به یک نسبت صورتی رنگ می شود.

    3- در سطح بالایی دو لپه نسبت صورتی بیشتر از سطح زیرین گیاه برگ است.

4- در سطح بالایی هر دو گیاه آبی و زیرین هر دو گیاه به رنگ صورتی می شود.

14-کدام عامل از گسترش گونه های سرخسیان در نواحی بیابانی ممانعت به عمل می آورد ؟

1- به دلیل نوع خاص ریشه     2- به دلیل نوع بافت های استحکامی در ساقه

     3- نوع سلول جنسی نر           4- به دلیل نوع خاص برگ که آب زیادی از دست می دهد.

15- گیاهی با ساقه پیازی شکل در اختیار داریم ،کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

      1گل لاله          2- گل نرگس            3- لاله عباسی              4- زعفران 

16- در برش عرضی از یک ساقه دو ساله کدام بخش  قابل مشاهده نمی باشد؟

1- چوب نخستین           2- کامبیوم آوندی              3- آبکش پسین            4- روپوست

17- در گیاه گندم ،کدام عبارت درست نمی باشد؟

1- گل دارای دو پوشش است که هر پوشش آن دارای سیخک است.

 2- گل 6 پرچم دارد.             3- گندم گلبرگ ندارد.        4- در گندم یک مادگی مشخص است. 

18-کدام شکل از گیاه نشان دهنده تولید اکسین بیشتر است ؟

1-                             2-                   3-                            4-

 


19-خون ورودی به دستگاه دیالیز و خون خارج شده از آن با کدام رگ ارتباط دارد ؟

1- سرخرگ- سیاهرگ   2- سیاهرگ- سیاهرگ  3- سیاهرگ – سرخرگ   4- سرخرگ- سرخرگ

20- در تهیه برش از عرضی از کرم خاکی کدام حلقه دارای منوساکارید های بیشتری است؟

1- حلقه شماره 37         2-حلقه شماره 25       3- حلقه شماره 20       4- حلقه شماره 15

آزمون کتبی مسابقات آزمایشگاهی زیست شناسی استان مازندان فروردین87

 

1- کدام گسترش خونی مناسب تر است؟

 

1-                   2-                     3-                         4-

 

2-عدد 17/. نوشته شده روی عدسی شیئی نشان دهنده کدام می باشد؟

1- بزرگنمایی عدسی        2- ضخامت لامل مورد استفاده     3-طول لوله میکروسکوپ             4- عدد گشودگی

3- کدام نشان دهنده ساختمان قلب در بیشتر خزندگان است؟

 

1-                       2-                              3-                    4-  

۴- کدام از معروفترین و مناسب ترین محلول شیمیایی نگهدارنده می باشد؟

1-الکل و گلیسرین     2-الکل و فرمل    3- پارافین و گلیسرین    4- فرمل و پارافین

5-کدام یک از گزینه های به ترتیب در بالا و پایین سمت راست بدن قرار دارد ؟

1- طحال – دوازدهه        2-کبد- آپاندیس     3- کبد- طحال      4- لوزالمعده - طحال 

6-کدام در دو طرف استخوان رکابی قرار دارد؟

1- استخوان چکشی و پرده صماخ      2- استخوتن چکشی و استخوان سندانی

3- دریچه بیضی و استخوان سندانی   4-دریچه بیضی و دریچه گرد 

7- با برداشتن کدام بخش ،بطن چهارم دیده می شود؟

1- رابط سه گوش    2- مخچه           3- بصل النخاع              4- برجستگی حلقوی   

8- در کدام ،اسفنگتر مشاهده نمی شود؟

1- انتهای میزنای         2- انتهای راست روده         3- انتهای معده      4- ابتدای مویرگ خونی

9-قرار دادن کدام سلول در آب مقطر موجب ایجاد آماس می شود ؟

1- سلول پلاسموسیت          2- سلول اسکلروئید        3- سلول کلانشیم         4- سلول پریدرم

10- خون سرخرگ کرونر که جهت تغذیه بافت قلب مصرف می شود در نهایت به کدام حفره قلب بر می گردد؟

1- دهلیز راست از طریق بزرگ سیاهرگ زیرین     2- دهلیز راست از طریق بزرگ سیاهرگ زبرین           3- دهلیز راست از طریق دریچه بیضی                4- دهلیز چپ از طریق سیاهرگ کرونر

11- کدام یک از گزینه های زیر فنشان دهنده فعالیت عضله مستقیم داخلی چشم است؟

1- چشم راست را در جهت عقربه های ساعت می گرداند.

 2- کره چشم را به طرف خارج می گرداند.

3-کره چشم را به تمام جهات می گرداند.

 4- کره چشم را به طرف بینی می گرداند.

12-کدام وجه تمایز بازوفیل و ائوزینوفیل در هنگام رنگ آمیزی سلول های خونی به روش گیمسا می باشد ؟

1- دانه های بازوفیل بنفش رنگ و دانه های ائوزینوفیل قرمز رنگ هستند.

  2- دانه های بازوفیل قابل شمارش و دانه های ائوزینوفیل غیر قابلذ شمارش می باشند.

3- درصد بازوفیل در خون بیشتر از درصد ائوزینوفیل در خون می باشد.

  4- اندازه بازوفیل بسیار بزرگتر از اندازه ائوزینوفیل می باشد.         

13-پایک مغزی در کجای مغز قرار دارند ؟

1- در بخش پیشین نیمکره های مخ        2- در زیر رابط پینه ای     

 3- در بالای برجستگی حلقوی             4- در زیر برجستگی حلقوی 

14-کدام اندام در کبوتر وجود ندارد؟

1-معده           2- روده کوچک        3-روده بزرگ    4- کلواک

15- در ارتباط با استخراج DNAاز سلول های پیاز کدام صحیح است؟ 

1- الکل باعث تخریب دیواره سلولی می شود.    2- 3الکل باعث جدا کردن RNAازDNAمی شود.

3- الکل سرد سبب رسوب پروتئین می شود.      4- الکل سرد سبب رسوب DNAمی شود. 

16-کدام در استریو میکروسکوپ (لوپ) وجود ندارد؟

1- عدسی شیئی             2- کندانسور               3- منبع نور                 4-دسته 

17- در هنگام تهیه کود گیاهی از آهک به چه منظور استفاده می کنیم ؟

1- ضد عفونی کردن کود                          2- افزایش سرعت پوسیدگی

 3- افزایش میزان دی اکسید کربن محیط        4- خنثی کردن اسید تولید شده

18- چه نوع خونی به کمک لانست از نوک انگشت تهیه می شود؟

1- وریدی                2-شریانی                         3-مویرگی                   4- سیاهرگ

19-در تشریح کلیه پس از برش طولی،بخشی از قسمت مرکزی که مجاور قسمت قشری قرار دارد نسبت به بخشی که در مجاورت لگنچه قرار دارد قرمز تر دیده می شود علت وجود ........در ان بخش است.

1شبکه اول مویرگی                       2- شبکه دوم مویرگی

3- سرخرگ های بین لوبی بیشتر        4- سرخرگهای قوسی

20-در رنگ آمیزی مضاعف ، کدام یک از بافتهای زیر به رنگ سبز در می آید؟

1-اسکلرانشیم           2-کلانشیم                 3- پارانشیم              4-فیبرهای سلولزی 

21- در قورباغه تشریح شده محل قرار گیری غده لوزالمعده کدام ناحیه می باشد ؟

1- زیر کبد                                               2- کنار طحال

3- محل اتصال روده کوچک به معده                 4- محل اتصال روده کوچک به روده بزرگ

22- کدام ماهیچه از هر دو سطح شکمی و پشتی بدن دیده می شود؟

1- توام       2- دلتایی           3- مورب خارجی           4- جناغی- ترقوی- پستانی

23-معرف تعرق در آشام سنج چیست؟

1- کاهش آب در لوله معین                        2- سرعت جابجایی حباب هوا در لوله معین

  3- افزایش میزان بخار آب                        4- میزان گشودگی روزنه های هوایی

24- در رنگ آمیزی مضاعف بافت های گیاهی جابه جا کردن دو ماده بایکدیگر اشکالی در رنگ آمیزی ایجان نمی کند؟

1- اسید استیک و آب ژاول                            2-اسید استیک و کارمن زاجی

3- کارمن زاجی و بلودومتیلن                         4- آب ژاول و بلودومتیلن

25- چرا در آزمایشات برای فیکس کردن سلول ها روی لام از الکل استفاده می کنند؟

1- زیرا الکل باعث مرگ سلول ها می شود.

 2- زیرا الکل مقداری از غشاء را حل کرده و آن را به لام می چسباند.

3- زیرا الکل مانند چسبی سلول رابه لام می چسباند.

 4- زیرا الکل مقداری از شیشه لام را حل کرده و سلول را به لام می چسباند. 

26- اگر خون شخصی با ماده ضد Aآزمایش شده و رسوب دهد.کدام گروه خونی زیر مربوط به این شخص است ؟

1-  A                               2- B                    3- AیاAB                  4-BیاAB

27- حرکت یک کرم خاکی در زیر لوپ از سمت راست به چپ چگونه است؟

1- از راست به چپ با سرعت کمتر           2- از چپ به راست با سرعت کمتر

  3- از راست به چپ با سرعت بیشتر          4- از چپ به راست با سرعت بیشتر

28- در انسان مجموعا چند ریشه آسیاب بزرگ وجود دارد؟

1- 3                2- 9         3- 18            4-36

29- گلی دارای 4 کاسبرگ ،12 پرچم و 25 گلبرگ است این گل به کدام گروه گیاهی تعلق دارد ؟

1-  تک لپه          2- دو لپه         3-بازدانگان          4- با اطلاعات فوق قابل تشخیص نیست.                                                                        

     30-نام اندام مورد نظر در تصویر مقابل مربوط به کدام است ؟

      1-  ریشه دو لپه                 2-ریشه تک لپه

       3- ساقه دو لپه                 4- ساقه تک لپه           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط سرگوه آموزشی در 22:52 |  لینک ثابت   •